• May 27, 2024

“ดีพร้อม”อัด 6 โครงการบ่มเพาะสตาร์ทอัพเชื่อมเครือข่าย – แหล่งทุนดันเศรษฐกิจพันล้าน

ประเด็นนี้ทางกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม หรือดีพร้อม ได้เดินหน้าพัฒนาส่งเสริมแก้ทุกอุปสรรคให้กับผู้ประกอบการเอสเอ็มอีต่อเนื่อง โดย “ใบน้อย สุวรรณชาตรี” อธิบดีกรมส่งเสริมอุตสาหกรรม ฉายภาพให้เห็นว่า ดีพร้อม มีพันธกิจหลักในการสร้าง ส่งเสริม สนับสนุน และพัฒนาสมรรถนะของวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการ ผู้ให้บริการธุรกิจอุตสาหกรรม และกลุ่มสตาร์ทอัพ เพื่อให้มีโอกาส “โตได้” โดยอาศัยจุดแข็งการใช้ “เครือข่าย” ของดีพร้อมมาช่วยเติมเต็มในการสร้างระบบนิเวศที่เอื้ออำนวยต่อการส่งเสริมและสนับสนุนสตาร์ทอัพให้เติบโตและประสบความสำเร็จ ประกอบด้วย 4 แนวทาง ได้แก่

1. การขยายเครือข่ายสตาร์ทอัพ เฟ้นหาสตาร์ทอัพที่มีศักยภาพจากหน่วยงานเครือข่าย ทั้งสถาบันการศึกษาและสถาบันวิจัยต่าง ๆ บ่มเพาะให้มีความพร้อมสำหรับการนำเสนอโมเดลธุรกิจกับนักลงทุน
คำพูดจาก สล็อตเว็บตรง

2. ขยายเครือข่ายเงินทุน สร้างเครือข่ายกับบริษัทเอกชนที่สนใจร่วมลงทุนกับผู้ประกอบการสตาร์ทอัพที่ได้รับ
การบ่มเพาะ ด้วยการจัดกิจกรรมเครือข่ายนักธุรกิจอุตสาหกรรมและนักร่วมลงทุน

3. การขยายเครือข่ายตลาด ส่งเสริมให้หน่วยงานภายใต้กระทรวงอุตสาหกรรม หรือเครือข่ายธุรกิจอุตสาหกรรมนำโซลูชั่นของสตาร์ทอัพไปใช้งานจริงและเป็นตลาดให้ภายในประเทศ

4. การขยายเครือข่ายวิชาการนานาชาติ จัดกิจกรรมสร้างเครือข่ายวิชาการระดับนานาชาติในประเทศไทย เชื่อมโยงภาคีเครือข่ายระหว่างสตาร์ทอัพและนักลงทุนไทยกับสตาร์ทอัพและนักลงทุนต่างประเทศ เพื่อต่อยอดไปยังตลาดนานาชาติ

สำหรับปี 2566 ดีพร้อมยังคงเดินหน้าอย่างต่อเนื่องในการส่งเสริมและสนับสนุนสตาร์ทอัพ เน้น 3 กลุ่ม ได้แก่ กลุ่มเศรษฐกิจ กลุ่มสร้างสรรค์ และกลุ่มสังคม ตั้งแต่ระยะเริ่มต้นไปจนระยะเติบโตและส่งต่อไปยังเครือข่ายธุรกิจอุตสาหกรรมที่แท้จริง อันเป็นการขับเคลื่อนภาคอุตสาหกรรมตามนโยบาย MIND ของ นายณัฐพล รังสิตพล ปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม ที่ไม่ได้เพียงแต่เน้นเรื่องของเศรษฐกิจเพียงมิติเดียว แต่ยังต้องการให้อุตสาหกรรมอยู่คู่ชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน ผ่านโครงการต่าง ๆ ดังนี้

1. โครงการสร้างผู้ประกอบการและต้นแบบผลิตภัณฑ์ฐานนวัตกรรม เน้นพัฒนาไอเดียสร้างสรรค์สู่การเป็นผู้ประกอบการฐานนวัตกรรม ด้วยการพัฒนาการออกแบบและความคิดสร้างสรรค์สู่เชิงพาณิชย์เน้นคนรุ่นใหม่ที่มีความคิดสร้างสรรค์หาสุดยอดผลงาน CRAFT INNOVATION หรืองานหัตถศิลป์แห่งอนาคต พัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกับ บมจ.อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ ให้เกิดเป็นผลิตภัณฑ์ต้นแบบ รวมถึงมีโอกาสในการวางขายสินค้าที่ร้านอินเด็กซ์ลิฟวิ่งมอลล์ ทั่วประเทศ คาดว่าจะสามารถสร้างมูลค่าทางการตลาดให้กับสินค้าเชิงนวัตกรรมประเภทงานหัตถศิลป์ไม่น้อยกว่า 50 ล้านบาท อีกด้วย

2. โครงการต่อยอดผลงานวิจัยและนวัตกรรมสู่ภาคอุตสาหกรรม เป็นการเชื่อมโยงงานวิจัยสู่เชิงพาณิชย์ เน้นให้นักวิจัยสามารถนำงานวิจัยนำเสนอสู่เชิงพาณิชย์ ปรับทิศชิ้นงานบนหิ้งสู่การขึ้นห้าง และเข้าถึงความต้องการของผู้ประกอบการภาคอุตสาหกรรมให้มากขึ้น โดยคัดเลือกงานวิจัยจากรั้วมหาวิทยาลัยที่น่าสนใจมาบ่มเพาะแนวคิดเชิงธุรกิจและนำเสนอในมุมความเป็นไปได้ในเชิงธุรกิจและการผลิต พร้อมจับคู่ธุรกิจจำนวน 15 งานวิจัย คาดว่า เชื่อมโยงงานวิจัยกับผู้ประกอบการได้ไม่น้อยกว่า 10 ราย เพื่อนำงานวิจัย
ไปสู่เชิงพาณิชย์มากขึ้น ปีนี้มีงานวิจัยที่น่าสนใจ เช่น ชุดทดสอบประสิทธิภาพการฆ่าเชื้อ ในหม้อนึ่งความดันไอน้ำ (Autoclave) นวัตกรรม ALLi-FOS สารสกัดหอมแดง นวัตกรรมวัสดุกันกระแทกชีวภาพจากผักตบชวา คาดว่า สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจได้กว่า 100 ล้านบาท

3. โครงการดีพร้อมแองเจิ้ลฟันด์ ดีพร้อมได้ร่วมมือกับ บมจ.เดลต้า อีเลคโทรนิคส์ประเทศไทยสานฝันสตาร์ทอัพต่อเนื่องเป็นปีที่ 8 ด้วยการจัดแฮกกาธอน กระตุ้นความคิดสร้างสรรค์พัฒนานวัตกรรมหรือเทคโนโลยีในระยะเวลาจำกัด การสร้างโอกาสเข้าถึงแหล่งเงินทุนต่อยอดธุรกิจ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ในเชิงพาณิชย์ รวมทั้งส่งต่อนวัตกรรมใหม่ ๆ ไปยังภาคอุตสาหกรรมที่ต้องการ ปี 66 มีสตาร์ทอัพให้ความสนใจมากกว่า 100 ทีม และผ่านการคัดเลือกเข้าสู่การบ่มเพาะและแฮกกาธอน 38 ทีม คาดว่าสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจกว่า 113 ล้านบาท ตลอด 7 ปีที่ผ่านมา ดีพร้อมแองเจิ้ลฟันด์ ได้ผลตอบรับเป็นอย่างดีจากสตาร์ทอัพ มีผู้สนใจเข้าร่วม 309 ทีม และได้รับทุนสนับสนุนในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ไปแล้วกว่า 23 ล้านบาท

4. โครงการดีพร้อมสตาร์ทอัพคอนเน็ค เป็นการปั้นนวัตกรรมร่วมโดยเปิดโอกาสให้ผู้ประกอบการสตาร์ตอัพได้ทำงานร่วมกับพันธมิตรเอกชนรายใหญ่ในการทดลองใช้นวัตกรรม หรือโซลูชั่นส์ในตลาดจริง
ถือเป็นมิติใหม่ของการสนับสนุนสตาร์ทอัพที่ให้พันธมิตรเอกชน หรือลูกค้ารายใหญ่เข้ามามีส่วนร่วมสร้าง
และพัฒนาสินค้า หรือบริการของสตาร์ทอัพให้เกิด เป็นนวัตกรรมที่สอดคล้องกับความต้องการของภาคเอกชนและตอบโจทย์ความต้องการมากยิ่งขึ้น ปีนี้ตั้งเป้าส่งเสริมสตาร์ทอัพ 25 กิจการ มีบริษัทเอกชนรายใหญ่
ที่เคยเข้าร่วมกิจกรรมเมื่อปีที่แล้วเข้าร่วมต่อยอดกิจกรรมในปีนี้ 4 บริษัท ได้แก่ บมจ.ซีพีเอฟ (ประเทศไทย) บมจ. ปตทคำพูดจาก สล็อตเว็บตรง. บมจ. ไทยคม และบริษัท อินโนบิก (เอเซีย) และปีนี้ยังมีพันธมิตรเอกชนยักษ์ใหญ่รายใหม่เข้าร่วมอีก จำนวน 3 บริษัท ได้แก่ บริษัท แมกซ์ เวนเจอร์ส จำกัด บริษัท บางกอกอินดัสเทรียล แก๊ส จำกัด และบริษัท ฮอนด้าเทรดดิ้ง เอเชีย จำกัด คาดว่า สร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจกว่า 300 ล้านบาท

5. โครงการสร้างเครือข่ายผู้นำพันธุ์ดีพร้อม ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 เน้นกลุ่มวิสาหกิจเพื่อสังคมหรือกลุ่มกิจการเพื่อสังคม จำนวน 25 กิจการ แตกต่างจากโครงการอื่น ๆ เพราะเป็นการพัฒนากลุ่มผู้ประกอบการสายสังคมและสิ่งแวดล้อมที่ต้องเผชิญกับความท้าทายรอบด้าน ทั้งการทำธุรกิจให้มีกำไรควบคู่ไปการสร้างผลตอบแทนทางสังคม ปีนี้ ได้ร่วมกับ บริษัท ไทยแอร์เอเชีย จำกัด บริษัทฟายด์ โฟล์ และสำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจเพื่อสังคม ส่งเสริมกลุ่มธุรกิจเพื่อความยั่งยืน โครงการปีนี้กำลังเข้าสู่ระยะที่ 2 เป็นการให้คำปรึกษาเชิงลึก และพาไปพบธุรกิจขนาดใหญ่ที่สนใจร่วมเป็นพันธมิตรสนับสนุน คาดว่า ช่วยสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจไม่น้อยกว่า 200 ล้านบาท

6.โครงการเตรียมความพร้อมผู้ประกอบการในการระดมทุนสู่การเติบโตทางธุรกิจ เป็นโอกาส
ของผู้ประกอบการ รวมถึงเหล่าสตาร์ทอัพที่อยู่ในระยะเติบโต เตรียมระดมทุนสู่การเติบโตทางธุรกิจและเข้าตลาดหลักทรัพย์ โดยดีพร้อมร่วมกับ บริษัท พรีแพร์ ฟอร์ ไอพีโอ เพื่อฝึกอบรมให้ความรู้ในการระดมทุน การจัดการโครงสร้างระบบบัญชีการเงิน การวางกลยุทธ์ธุรกิจ การนำเสนอธุรกิจต่อนักลงทุน รวมถึงการให้คำปรึกษาแนะนำเชิงลึกแก่ธุรกิจในการเข้าถึงแหล่งเงินทุน รวมทั้งการเข้าสู่ตลาดหลักทรัพย์ ปัจจุบันมีผู้ประกอบการเข้าร่วมโครงการมากกว่า 25 กิจการ แต่ละรายมีศักยภาพ และมีรายได้มากกว่า 5 ล้านบาทต่อปี บางรายมีรายได้สูงถึง 100 ล้านบาทต่อปี คาดว่า หากสถานประกอบการที่มีศักยภาพเพียงพอเข้าถึงแหล่งเงินทุนดังกล่าวได้
จะเร่งให้กิจการเติบโตเข้าสู่การระดมทุนในตลาดหลักทรัพย์เพื่อขยายธุรกิจได้ในระดับสากลได้หลายเท่าตัว ประกอบกับปัจจุบันมีนักลงทุนและแหล่งทุนสนใจเข้าร่วมตั้งแต่วันแรก ของโครงการเพื่อคัดเลือกผู้ประกอบการที่สนใจตั้งแต่เริ่มต้น มากกว่า 10 ราย คาดว่า จะเติบโตร่วมทุนได้กว่า 300 ล้านบาท

“ ดีพร้อม ยังได้มุ่งดำเนินงานในการส่งเสริม พัฒนา และสนับสนุนกลุ่มสตาร์อัพของไทย ภายใต้การขยายเครือข่าย 3 แนวทาง ไม่ว่าจะเป็นการขยายเครือข่ายสตาร์ทอัพ เครือข่ายเงินทุน และเครือข่ายตลาดให้กับกลุ่มเป้าหมายที่มีศักยภาพให้มีโอกาสเติบโตและประสบความสำเร็จอย่างยั่งยืน คาดว่า จะสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจโดยรวมจากการดำเนินงานทั้ง 6 โครงการดังกล่าว กว่า 1,000 ล้านบาท” นายใบน้อย กล่าวทิ้งท้าย