• May 27, 2024

“ไฮโซแอมป์-พิธาน“ ถือหุ้นช่องONE สัดส่วน14.84%

รายงานข่าวจาก ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย (ตลท.) เปิดเผยว่า บริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) หรือ ONEE แจ้งกับ ตลท. ว่า ได้เปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นในบริษัท เดอะ วัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด (มหาชน) หรือ onee ว่า ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 บริษัทได้รับแจ้งจากแพทย์หญิงปรมาภรณ์ ปราสาททองโอสถ ถึงการขายหุ้นของบริษัทฯ จำนวน 596,500,000 หุ้น หรือคิดเป็น 25.05% ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ ให้แก่ กลุ่มนายพิธาน องค์โฆษิต จำนวน 591,500,000 หุ้น หรือ 24.84% ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ รวมถึงนายถกลเกียรติ, นางรศนาภรณ์, นางสาวอมรพิมล วีรวรรณ ซึ่งเป็นการซื้อขายผ่านระบบการซื้อขายของตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยบนกระดานรายใหญ่ (Big Lot Board) ในวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 โดยมีรายละเอียดในการเปลี่ยนแปลงสัดส่วนหุ้นดังนี้คำพูดจาก สล็อตเว็บตรง

1. นายพิธาน องค์โฆษิต จำนวน 353,375,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 14.84 % ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ

2. บริษัท วันทอง โฮลดิ้งส์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทที่ นายพิธาน ถือหุ้นอยู่ร้อยละ 100 จำนวน 238,125,000 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 10% ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ

3. นายถกลเกียรติ วีรวรรณ จำนวน 1,666,800 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.07 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ

4. นางรศนาภรณ์ วีรวรรณ จำนวน 1,666,600 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.07 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ

5. นางสาวอมรพิมล วีรวรรณ จำนวน 1,666,600 หุ้น คิดเป็นร้อยละ 0.07 ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัทฯ

ส่งผลให้โครงสร้างการถือหุ้นของผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัท หลังการทำรายการ ณ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 เปลี่ยนแปลงไปดังนี้ คือ นายพิธาน องค์โฆษิต 353,375,000 หุ้น หรือ 14.84% ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัท, บริษัท วันทอง โฮลดิ้งส์ จำกัด 238,125,000 หุ้น หรือ 10.00% ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัท, นายถกลเกียรติ วีรวรรณ 105,738,800 หุ้น หรือ 4.44% ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัท, นางรศนาภรณ์ วีรวรรณ 9,147,200 หุ้น หรือ 0.38 % ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัท, นางสาวอมรพิมล วีรวรรณ 7,910,600 หุ้น หรือ 0.33% ของทุนจดทะเบียนชำระแล้วของบริษัท

นอกจากนี้ ในเวลาต่อมา บริษัทฯ ได้รับแจ้งจากบริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) หรือ GRAMMY ว่าได้เข้าลงนามในการให้สิทธิในการซื้อหุ้นกับนายพิธาน โดยนายพิธานให้สิทธิแก่ GRAMMY ในการซื้อหุ้นทั้งหมดใน วันทอง โฮลดิ้งส์ ซึ่งเป็นบริษัทที่นายพิธานถือหุ้น โดยแกรมมี่มีหน้าที่ต้องรับโอนภาระหนี้เงินกู้ของ วันทอง โฮลดิ้งส์ ที่มีต่อนายพิธานมาด้วยคำพูดจาก สล็อตเว็บตรง

บริษัทฯ ขอชี้แจงว่าการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างการถือหุ้นดังกล่าว ไม่มีผลต่อนโยบายการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ และการได้มาซึ่งหุ้นของบริษัทฯ ของนายพิธานไม่มีผล ทำให้นายพิธานมีหน้าที่ต้องทำคำเสนอซื้อหุ้นของบริษัทฯ ต่อผู้ถือหุ้นเป็นการทั่วไป (Tender Offer) เนื่องจากกลุ่มนายพิธานถือหุ้นรวมกันไม่ถึงร้อยละ 25 ของหุ้นที่จำหน่ายได้แล้วทั้งหมดของบริษัทฯ

สำหรับการเข้ามาร่วมถือหุ้นของกลุ่มนายพิธาน ในครั้งนี้ จะเป็นการสร้างเสริมประสบการณ์ของทั้งสองฝ่าย ในการเติบโตอย่างต่อเนื่องของกลุ่ม ONEE ซึ่งเป็น Content Creator & Lifestyle Entertainment ครบวงจร ที่มุ่งเน้นการสร้างรายได้จากหลากหลายช่องทางทั้งในประเทศและต่างประเทศ และสร้างสรรค์งานคอนเทนต์ที่ตอบโจทย์และครอบคลุมกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลายเป็นหัวใจสำคัญในการเป็นแกนหลักของการสร้างรายได้ ทั้ง TV, Online, Copyright & Licensing และ Production Services ซึ่งถือเป็นจุดแข็งของกลุ่มบริษัท พร้อมด้วยธุรกิจ Idol Marketing และ Showbiz ที่ครอบคลุม ทั้งการจัด Event, Fanmeet, Merchandising อย่างครบวงจร

นายพิธาน เป็นนักธุรกิจที่ลงทุนในหลากหลายธุรกิจ โดยมุ่งเน้นธุรกิจที่มีโอกาสในการเติบโตและมีโอกาสในการต่อยอดกับธุรกิจอื่นๆ ที่ตัวเองเป็นเจ้าของอยู่ ซึ่งการที่นายพิธานเข้ามาเป็นหนึ่งในผู้ถือหุ้นรายใหญ่ของบริษัทฯ จะช่วยเพิ่มโอกาสในการต่อยอดทางธุรกิจของบริษัทฯ ในอนาคต