• May 27, 2024

เปิดใช้!! ถนนผังเมืองรวมเมืองมหาสารคาม ช่วยบรรเทารถติด

ฝ่ายประชาสัมพันธ์ กรมทางหลวงชนบท (ทช.) แจ้งว่า ได้เปิดใช้ถนนตักสิลาวิถี (ถนนสาย จ4) และ ถนนจำปาบุรี (ถนนสาย จ5) ผังเมืองรวมเมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม ระยะทาง 3.222 กิโลเมตร (กม.) งบประมาณ 163.191 ล้านบาท ซึ่งการก่อสร้างแบ่งออกได้ ดังนี้

1.ถนนสาย จ4 มีจุดเริ่มต้นจาก กม.ที่ 0+000 บริเวณหน้าโรงพยาบาลสุทธาเ…

Read More